Przejdź do treści

Jak możesz złożyć reklamację?

Zgodnie z przepisami mam jako Sprzedawca obowiązek dostarczenia Ci Produktów zgodnych z Umową.

Jestem odpowiedzialny tylko za te braki zgodności Produktu z Umową, które istniały w chwili jego dostarczenia i ujawniły się w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili.

Nie będę też ponosić odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową, jeżeli:

 • Twoje środowisko cyfrowe nie spełnia wymagań technicznych, o których poinformowałem Cię przed zawarciem Umowy (we wstępie tego dokumentu lub w opisie danego Produktu w Sklepie) albo
 • nie będziesz ze mną współpracować, aby ustalić czy brak zgodności Produktu z Umową wynika z cech Twojego środowiska cyfrowego. Ważne, abyś współpracował ze mną w rozsądnym zakresie. Możesz to robić przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Ciebie środków technicznych.

W razie niezgodności Produktu z Umową możesz skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Poniżej wskażę Ci jedynie ogólne informacje o Twoich uprawnieniach wynikających z ww. przepisów.

Jeżeli uznasz, że zakupiony Produkt jest niezgodny z Umową możesz złożyć reklamację i wskazać jedno z żądań opisanych poniżej

W pierwszej kolejności w ramach reklamacji możesz zażądać, abym doprowadził Produkt do zgodności z Umową. Mogę nie zgodzić się na Twoje żądanie tylko jeżeli jego spełnienie byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

Możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w przypadku, gdy zaistnieje jedna z poniższych sytuacji:

 • doprowadzenie przeze mnie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, o czym powiadomiłem Cię w odpowiedzi na złożoną reklamację;
 • nie doprowadziłem Produktów do zgodności z Umową zgodnie z Twoją reklamacją;
 • brak zgodności Produktów z Umową występuje nadal, mimo że próbowałem doprowadzić je do zgodności z Umową;
 • brak zgodności Produktów z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia Twoją rezygnację z zakupu bez konieczności uprzedniego wzywania mnie do doprowadzenia Produktów do zgodności z Umową;
 • z mojego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzę Produktów do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie.

Reklamację możesz przesłać pocztą elektroniczną (e-mail: aneta@liszewskamadra.pl).

Jeżeli składasz reklamację, zamieść w jej treści poniższe dane, które pozwolą na jej sprawne rozpatrzenie:

 • imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail,
 • opis dotyczący problemu z Produktem oraz kiedy ten problem się pojawił,
 • czego oczekujesz w związku z reklamacją.

W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, poproszę Cię o jej uzupełnienie.

Złożoną przez Ciebie reklamację rozpatrzę w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie rezultatu, możesz skorzystać m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
 • pomocy właściwego miejscowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – w zależności od miejsca Twojego zamieszkania,
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Opisane w niniejszym rozdziale IV zasady obowiązują jedynie, gdy dokonujesz zakupu jako:

 •  Konsument, czyli osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
 •  Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, czyli osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą, ale Umowa, na podstawie której nabywa Produkt nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgodnie z danymi w CEIDG.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą (prowadzisz działalność gospodarczą), zasady opisane w tej część nie mają zastosowania. W takim przypadku możesz powoływać się na przepisy dotyczące rękojmi wskazane w Kodeksie cywilnym.